دوشنبه 9 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

دانشجویان گرامی:

ازگذاشتن هرگونه اطلاعات شخصی خصوصا"عکسهای خانوادگی بر روی فلش وگوشی همراه خوداری فرمایید زیرا هرلحظه ممکن است با گم شدن یا سرقت رفتن وسایل شخصی شما این اطلاعات به دست افراد نا اهل بیافتد وسبب سوء استفاده قرار گیرد.