دوشنبه 9 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

اصل اول : سلام...

مهربانی را اگر قسمت کنیم

من یقین دارم به ما هم می رسد

آدمی اگر بایستد بر بام عشق

دست هایش تا خدا هم می رسد....

 

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

دو نعمت هستند که انسان ارزش آنها را درست نشناخته است

یکی سلامتی و دیگری امنیت